Strategija razvoja turizma v občini Krško

Strategija razvoja turizma v občini Krško, uvodno srečanje ponudnikov turističnih storitev je bilo v četrtek, 15. 2. 2018.

Občina Krško je skupaj z CPT Krško in zunanjim strokovnim izvajalcem pristopila k pripravi Strategije razvoja turistične destinacije Krško z akcijskim načrtom, ki bo predstavljala temeljno podlago za usmerjanje razvoja in izvajanja turizma v občini v prihodnjih letih. Občina pri oblikovanju strategije nastopa kot pobudnik/naročnik priprave dokumenta, organizator in koordinator priprave strategije je Center za podjetništvo in turizem Krško.

V ta namen so se prejšnji četrtek, 15. 2. 2018, ponudniki turističnih storitev zbrali na uvodnem srečanju, kjer so bili predstavljeni koraki pri pripravi dokumenta. Okoli 60 akterjev s področja turizma je po uvodni predstavitvi aktivno sodelovalo v nadalnji razpravi.

Uvodne besede je podal župan Občine Krško mag. Miran Stanko, ki je poudaril, da je turizem gospodarska dejavnost, zato je potrebno identificirati vlogo vsakega posameznika, ki lahko s svojo  ponudbo, s svojo investicijo ter s svojo dejavnostjo pripomore k povezanosti ponudnikov. Posledično tudi k boljši organizaciji na področju turizma ter k doseganju lastnih in skupnih ciljev. Direktor CPT Krško g. Franc Češnovar je poudaril: V Krškem je bilo v razvoj turizma investirano precej občinskih, EU, ter zasebnih sredstev, zato imamo infrastrukturno dokaj razvite produkte. V nadaljevanju pa se moramo bolj povezati v skupni ponudbi, v posebnih doživetjih ter se ustrezno promocijsko in tržno predstaviti gostom.

Metoda dela priprave strategije

Za pripravo strategije razvoja turizma občine Krško bo oblikovana delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov posameznih skupin turističnih ponudnikov (gostinci, ponudniki turističnih namestitvenih kapacitet, vinarji, ponudniki kulturnih doživetij, športno rekreativnih aktivnosti itd.). Njena glavna naloga je organiziranje razprave o razvoju njihove specifične turistične ponudbe in sodelovanje pri usklajevanju interesov in določanju skupnih strateških ciljev. Y< Pripravo strategije in akcijskega načrta bo moderirala zunanja svetovalka mag. Darja Radić, ki ima dolgoletne izkušnje s področja strateškega načrtovanja v turizmu.

Na uvodnem srečanju je nagovorila prisotne:

V oblikovanje nove strategije želimo aktivno vključiti turistične ponudnike v občini, saj je aktivno sodelovanje turističnih ponudnikov pri oblikovanju strategije temeljni pogoj, da se bodo v njej zapisani cilji, projekti in aktivnosti tudi uresničili. Izvajalci strategije pa so v pretežnem delu turistični ponudniki v občini, javni in zasebni ter društva, ki pa bodo zainteresirani za njeno uresničevanje le, če bodo v tem videli priložnost in možnost za uresničitev svojih ciljev.

Pri oblikovanju strateških usmeritev bomo sledili temeljnim strateškim usmeritvam slovenskega turizma, opredeljenim v novo sprejeti Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki je bila na uvodnem srečanju predstavljena s strani Ksenje Kragl, vendar ob tem poudarjeno upoštevali želje in videnja turističnih ponudnikov občine, ki jih bomo podkrepili z glavnimi identificiranimi dejavniki konkurenčnosti turistične destinacije.

Z namenom, da bo strategija pripravljena kot partnerski projekt občine, CPT in turističnih ponudnikov, bo v procesu priprave strategije izvedenih več delavnic s posameznimi skupinami turističnih ponudnikov, na katerih bodo turistični ponudniki razmišljali in oblikovali odgovore na temeljna vprašanja, ki si jih postavljamo v procesu strateškega načrtovanja in sicer:

  • kje smo in kaj smo danes,
  • kako se vidimo v prihodnosti, kaj želimo postati, kakšno je naše skupno poslanstvo, vizija in cilji;
  • kako bomo dosegli naše skupne cilje, vizijo in poslanstvo, s katerimi turističnimi proizvodi ali doživetji, za katere ciljne skupine gostov in na kakšen način.

Poseben poudarek bo dan pripravi akcijskega načrta

Poseben poudarek bo dan pripravi akcijskega načrta, ki bo vseboval nabor konkretnih ukrepov in aktivnosti za izvedbo začrtanih strateških ciljev z opredeljenimi nosilci in partnerji pri izvedbi posameznega ukrepa, s finančnim načrtom oz. sredstvi potrebnimi za izvedbo aktivnosti in ukrepov ter predvidenim terminskim načrtom za izvedbo. Strategijo turizma destinacije Krško bo sprejel Občinski svet občine Krško, ki bo na tej podlagi v razvojnem načrtu lahko zagotovil ustrezna materialna sredstva za izvedbo javnih investicij in dejavnosti v javnem interesu, s katerimi bo občina prispevala k uresničevanju strateških ciljev razvoja turizma v občini. V akcijskem načrtu bodo svoje mesto našli samo ukrepi in aktivnosti, ki bodo imeli jasno določene nosilce, partnerje in tudi vire za njihovo izvedbo. To je glavni pogoj za to, da se bo strategija tudi dejansko uresničevala.

Delavnice s turističnimi ponudniki se bodo začele izvajati v marcu 2018. Predviden termin priprave strategije in akcijskega načrta je do konca junija, sprejem na občinskem svetu pa do konca leta 2018.

Vabljeni k sodelovanju!

Krško dne 19.2. 2018

Gradiva:

Smernice Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma in
Načrt priprave Strategije razvoja turizma občine Krško, mag Darja Radić