Trajnostni turizem je že več let osrednja razvojna in marketinška zgodba Slovenije, z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma pa vse bolj tudi destinacije Krško.


V ponedeljek, 7. 6. 2021, je potekala on-line delavnica za turistično gospodarstvo na temo Kako v turizmu poslovati (še) bolj zeleno in trajnostno, ki so se je poleg ponudnikov udeležili tudi člani zelene ekipe ter predstavniki komunale in energetike. Delavnica je potekala v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško, ki je tudi koordinator zelene ekipe, in Tine Hedi Zakonjšek iz Zavoda Tovarna trajnostnega turizma.

Enostavna definicija, ki jo uporablja Svetovna turistična organizacija, pravi: "Trajnostni turizem je turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, ki obravnavajo potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti."

Trajnostni turizem temelji na štirih stebrih razvoja:
  • trajnostni management (poznavanje in spoštovanje zakonodaje, verodostojni promocijski materiali o ponudniku in lokalnem okolju, osveščanje gostov o lokalnih posebnostih,…)
  • lokalna skupnost (maksimiranje pozitivnih ekonomskih in družbenih vplivov na lokalno skupnost in minimiziranje negativnih, lokalna nabavna veriga, zaposlovanje lokalnega prebivalstva, nudenje praktičnega dela, preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju, redno izplačevanje plač in prispevkov, urejen sistem nadur,…)
  • kultura (maksimiranje pozitivnih vplivov na kultno dediščino in minimiziranje negativnih, promocija lokalne kulture in znamenitosti, snovne in nesnovne dediščine, sodelovanje z lokalno skupnostjo,…)
  • okolje (maksimiranje pozitivnih vplivov na okolje in minimiziranje negativnih, redno spremljanje kakovosti pitne in bazenske vode, vgradnja lovilcev maščob v večjih kuhinja, racionalno zalivanje vrta, pranje perila, hramba in raba kemikalij, promocija javnega prevoza,…).
Predavateljica je podala konkretne napotke, ki bodo turističnemu gospodarstvu v pomoč pri optimizaciji njihovega poslovanja na način, da bo čim bolj prijazno naravi, okolju in prebivalcem, gostom in zaposlenim. Na delavnici so bili podani ukrepi s področja rabe vode in energije, ravnanja z odpadki, trajnostnega managementa, komuniciranja z gosti in drugih za zeleni turizem pomembnih področij.

Za tiste, ki se delavnice niste mogli udeležiti, je na povezavi posnetek: 
https://zoom.us/rec/share/OPJ9I8Q67i4XTVhWRCbw-1NvsyVVsazHVDugD85uBMWOxr_GNEYznNh3LdeA8BxX.E_NLKSvILsbcx--Y

Geslo: 0*LQu+R0