Trajnostni kazalniki destinacije Krško

Občina Krško se je v letu 2021 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma z namenom, da s pomočjo mednarodno priznanega orodja za razvoj zelenih destinacij vzpostavi trajnostni model turizma, ki bo valoriziral naravne, družbene in kulturen potenciale destinacije ter jih tako povezal v edinstveno prepoznavno turistično ponudbo.


Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma Goodplace.

V okviru postopka za pridobitev znaka Slovenia Green Destination smo analizirali ter zbrali podatke o aktualnem stanju v destinaciji in odgovorili na pribl. 100 vprašanj ter izpolnili pribl. 75 indikatorjev (kazalnikov), ki so na kratko povzeti v nadaljevanju. Na podlagi vzpostavitve kazalnikov v Zeleni shemi slovenskega turizma bomo izpostavili nekaj ključnih kazalnikov, jih redno spremljali in letno objavili rezultate na spletni strani destinacije.

Občina Krško ima v letu 2021 približno 26.224 prebivalcev. Razteza se na površini 286,5 km2 in se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka Krka. Ima 158 naselij in 16 krajevnih skupnosti. Leži v krški kotlini ob krškem polju, čez njo tečeta reki Krka in Sava, obrobljena z Bohorjem in Gorjanci.
Območje Krško je prometno lahko dostopno. Turisti potujejo največ z lastnimi avtomobili. Iz zahodne Slovenije je najhitrejša pot po avtocesti Ljubljana–Zagreb. Iz mariborske smeri se pripeljemo po obsavski cesti. Iz smeri Zagreba je dostop po avtocesti do Drnovega. Na območju so tri železniške postaje: Brestanica, Krško in Libna, ki povezujejo promet iz ljubljanske, mariborske in zagrebške smeri. Letališči sta v Zagrebu (oddaljeno pribl. 50 km) in Ljubljani (oddaljeno pribl. 100 km).

Zavarovana območja destinacije skupno pokrivajo 9,6 % površine destinacije, Natura 2000 pokriva 21,2 % destinacije, ekološko pomembna območja 44,8 %, naravne vrednote pa 11,3 % površine celotne destinacije.
Kar 69 % odpadkov od skupne količine odpadkov v destinaciji je zbrano ločeno in očiščeno je 57 % odpadnih voda glede na prodano vodo v destinaciji.Destinacija ponuja številne pohodne in kolesarske poti, ki privabljajo obiskovalce. Na voljo je raznolika izbira poti, od krajših sprehodov in lažjih izletov do zahtevnejših poti. Največ obiskovalcev nas obišče v obdobju od marca do novembra (festival pohodništva v pomladnih in jesenskih mesecih, številni dogodki v poletnih mesecih).

Destinacija je lahko dostopna in varna. Spodbuja okolju prijazna, brezogljična potovanja znotraj destinacije. Na destinaciji je na voljo sistem brezplačne izposoje koles Krčan na 8 izposojevalnih mestih je na voljo 40 koles. Pri ponudnikih so na voljo tudi ekolesa ter epolnilnica za avtomobile. V prihodnje ima destinacija v načrtu tudi povezovanje s sosednjimi regijami in destinacijami, z namenom dodatne razširitve kolesarskih poti.Zavedamo se zelenega kapitala destinacije in želimo dragoceno dediščino preko trajnostno naravnanega razvoja na vseh področjih, vključno s turizmom in s tem upoštevanjem smernic Zelene sheme slovenskega turizma, ohraniti za bodoče rodove.

Destinacija ima registriranih 371 enot kulturne dediščine, od tega ima 56 enot status kulturnega spomenika (5 enot državnega pomena in 51 enot lokalnega pomena).
Ogledi kulturne dediščine so v destinaciji vodeni in nadzorovani.Skupno se v destinaciji nahaja 28 nastanitvenih obratov z 662 posteljami.

Iz opravljenih anket za obiskovalce je bilo moč razbrati, da je 85 % anketiranih zadovoljnih z urejenostjo okolice, 75 % s priložnostmi za pohodništvo in kolesarjenje ter kulturnimi vsebinami. 89 % anketiranih je zadovoljnih s prijaznostjo in gostoljubnostjo domačinov in 93 % je zadovoljnih z občutkom varnosti.
 
Destinacija se lahko pohvali tudi, da sta dve turistični podjetji, Kunst in Tri lučkev letu 2021 pridobili mednarodno priznan trajnostni znak Green Key ter na podlagi primarnega znaka tako pridobili tudi sekundarni znak Destination Green Cuisine in Destination Green Accommodation.

  

V letu 2021 je občina Krško sodelovala v akciji »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, v organizaciji Turistične zveze Slovenije, kjer je v kategoriji »Vaško jedro« priznanje za tretje mesto prejel kraj Podbočje, ki se ponaša s prečudovitim vaškim trgom, ki ga krasi kip kamnitega leva. Posebno priznanje »glas ljudstva« pa je pridobilo Senovo v kategoriji »Manjše mesto«.

Destinacija se promovira kot aktivna, zelena in okolju prijazna destinacija s poudarkom na tradiciji in kulturi ter zavezanosti trajnostnemu turizmu.