Zelena shema slovenskega turizma in ranljivost turizma v občini Krško zaradi podnebnih sprememb


Podnebne spremembe bodo v prihodnosti povsod po svetu vplivale na konkurenčnost destinacij in povzročile pomembne spremembe turističnih tokov. Kot je pokazala analiza, ki jo je pripravila Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, bo zaradi segrevanja ozračja in spremenjenih padavinskih vzorcev pravočasno in premišljeno prilagajanje pomemben dejavnik dolgoročne konkurenčnosti turistične destinacije Krško. Ključen bo predvsem razvoj ponudbe, ki bo manj občutljiva na poletno vročino, in nadgraditi ponudbo v pomladnih in jesenskih mesecih.
Vremenski pogoji vplivajo na človekovo ugodje, zato je podnebje ključni del turistične ponudbe vsake destinacije. To še posebej velja za destinacije, kot je Krško, ki obiskovalce vabijo na različne prireditve na prostem ter k športno-rekreacijskim aktivnostim v naravi. Pričakuje se, da bodo podnebne spremembe v prihodnosti povsod po svetu vplivale na konkurenčnost destinacij in povzročile pomembne spremembe turističnih tokov. Ranljivosti turizma v občini Krško zaradi podnebnih sprememb je zaenkrat zmerna, v prihodnosti pa se bo zaradi segrevanja ozračja in spremenjenih padavinskih vzorcev povečevala.
Podnebje v občini Krško se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja že segrelo za 1,8 °C, letna količina padavin se je zmanjšala za skoraj 10 %, količina novozapadlega snega se je prepolovila. Trend segrevanja se bo v prihodnosti nadaljeval. Sredi stoletja bo povprečna temperatura zraka lahko še za 1,7 °C višja, kot je danes. Poleti se bo povečevalo število vročih dni s temperaturo nad 30 °C, vročinski valovi bodo pogostejši, močnejši in daljši.

Območje občine Krško se je v zadnjih desetletjih že segrelo in trend segrevanja se bo v prihodnosti nadaljeval. 

Poletna vročina bo pri turističnih aktivnostih na prostem vse neprijetnejša, še posebej v urbanem okolju. Destinacija bo soočena s potrebo po razvoju poletne turistične ponudbe, ki bo manj občutljiva na poletno vročino. Pri tem lahko nadgrajuje ponudbo kulturnega turizma v zaprtih prostorih, predvsem pa izkoristi neizkoriščeni potencial ureditve naravnih kopališč in razvoja turizma na podeželju, kjer je vročina manj neprijetna kot v mestu.Poletna vročina je najpomembnejši dejavnik ranljivosti krškega turizma zaradi podnebnih sprememb.

V čedalje bolj vročih poletjih se bo povečeval tudi vročinski stres na delovnem mestu za turistične delavce. Povečevala se bo tudi potreba po toplotni izolaciji in klimatizaciji stavb (turističnih namestitev, muzejev, gostinskih lokalov ipd.) in s tem stroški turističnih ponudnikov.
Destinacija se bo v naslednjih desetletjih segrevala tudi v preostalih letnih časih. V toplejših pomladih in jesenih se bo zmanjšal občutek mraza pri aktivnostih na prostem in ogrevanje destinacije lahko v teh letnih časih poveča njeno privlačnost. Pogoji za zimske aktivnosti na prostem pa se v destinaciji ne bodo bistveno izboljšali, saj bo namesto snega pozimi čedalje pogosteje padal dež. Z višanjem zimske temperature se bo nadaljeval trend krajšanja kurilne sezone in zmanjšali se bodo stroški turističnih ponudnikov za ogrevanje stavb.Podnebne spremembe bodo turizmu v občini Krško prinesle izzive in tudi nove priložnosti.  

Povišanje temperature in spremenjeni padavinski vzorci bodo vplivali na naravo v destinaciji, ki je za turizem neprecenljiv razvojni vir. Lahko se poslabša biotska raznovrstnost in stanje gozdov, ki pokrivajo 43 % površine občine. Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na kmetijsko pridelavo in s tem na gastronomsko ponudbo na osnovi lokalnih pridelkov. Spremenjeni klimatski pogoji lahko ogrozijo pridelavo oz. kakovost domačih vinskih sort in drugih tradicionalnih kmetijskih pridelkov.Pravočasno prilagajanje podnebnim spremembam je pomemben dejavnik dolgoročne konkurenčnosti turistične destinacije Krško.

Destinacija Krško lahko z umnim prilagajanjem zmanjša svojo občutljivost na podnebne spremembe in tudi izkoristi njihove pozitivne učinke. V destinaciji bo potreben razvoj ponudbe, ki bo manj občutljiva na poletno vročino, hkrati pa je smiselno trženje usmeriti v privabljanje več obiskovalcev, ki lahko dopustujejo izven poletne sezone ter tako izkoristiti toplejše pomladi in jeseni. Za uspešno prilagajanje podnebnim spremembam je pomembno, da so turistični ponudniki in celotna lokalna skupnost dobro seznanjeni s pričakovanimi podnebnimi spremembami in njihovimi posledicami v lokalnem okolju. Tako bodo lahko pravočasno izvedli ukrepe na področjih racionalne rabe energije in vode ter samooskrbe z energijo iz obnovljivih virov. Destinacija lahko zmanjša svojo ranljivost tudi z različnimi infrastrukturnimi ukrepi, kot so povečanje zelenih površin v mestu Krško, namestitev pitnikov ter zasaditev rastlin, ki bodo nudile senco na izpostavljenih območjih. Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov je za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na ravni destinacije pomembno vzpostaviti sistem za spremljanje stanja okolja in zgodnjega opozarjanja vseh deležnikov v turizmu – ponudnikov, obiskovalcev in lokalne skupnosti.