CPT Krško
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
V NADALJEVANJU: ORGANIZATOR
 
 
NAGRADNA IGRA
 
Trajanje nagradne igre: od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022
Nagrada, ki se podeli: 5x paket promocijskih artiklov Visit Krško
Skupna vrednost nagrade znaša 20€
 
 
Splošne določbe
Organizator nagradne igre, z naslovom »NAGRADNA IGRA »(v nadaljevanju: nagradna igra), je CPT Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško (v nadaljevanju: organizator). Pravila in pogoji so podrobno opisana v nadaljevanju in določajo način izvedbe nagradne igre.
S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. S pristopom k sodelovanju v nagradni igri udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre in bodo v opredeljenem obdobju izpolnile vse potrebne korake za sodelovanje. Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.
 
Trajanje nagradne igre in potek sodelovanja
Nagradna igra poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.
Vsakdo, ki bo do vključno 31. 3. 2022 do 23:59 v komentar na Instagram profilu @visitkrsko označil dve osebi, všečkal objavo in sledil profilu @visitkrsko, bo sodeloval v nagradnem žrebanju. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre. Z oddajo komentarja se sodelujoči strinja s pogoji in pravili te nagradne igre in z obdelavo osebnih podatkov s strani organizatorja te nagradne igre.
 
Nagrada in nagradno žrebanje
Žrebanje bo potekalo 4. 4. 2022. Žrebanje ni javno. Žreb se bo izvedel s pomočjo računalniške aplikacije, ki vsem sodelujočim, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnosti. Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.
 
Izmed vseh udeležencev nagradne igre, ki bodo izpolnili vse potrebne korake za sodelovanje bomo v žrebanju izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrado:
Paket promocijskih artiklov Visit Krško.
Skupna vrednost nagrade znaša 20€
Vsak izžrebani prejme en paket.
 
Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni z imenom in priimkom nagrajencev v najkasneje 7 delovnih dneh po koncu žrebanja.
Nagrajenci bodo označeni v komentarju na družbenem profilu, na katerem je nagradna igra potekala, pod objavo.
Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.
 
Obveščanje in objava nagrajenca ter prevzem nagrade
Nagrajenec bo na dan žrebanja obveščen o nagradi. Vsak nagrajenec mora najkasneje v 5 dneh po poslanem sporočilu posredovati svoje podatke (ime, priimek, telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča in davčno številko) organizatorju. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje v roku, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Nagrajenec bo o podrobnih navodilih glede prevzema nagrade obveščen po elektronskem sporočilu s strani organizatorja. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in prejeti nagradi javno objavijo na spletnih straneh organizatorja in na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krije nagrajenec sam. Nagrajenec mora prevzeti nagrado v roku 14 dni od prejema obvestila o prejemu nagrade. V kolikor nagrajenec nagrade ne prevzame v predpisanem roku, do nagrade ni upravičen.

Vrednost nagrade ne presega 42,00 eur zato nagrada ni obdavčena.
Organizator si pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili oz. ne posreduje zahtevanih podatkov v petih dneh od poslanega e-mail sporočila.
 
Zbiranje, obdelovanje in varstvo osebnih podatkov
Udeleženci v nagradni igri tudi soglašajo, da organizator nagradne igre zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi.
Osebni podatki, ki se zbirajo so, ime, priimek, mobilna telefonska številka, veljaven elektronski naslov, naslov bivališča. Pridobljene podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe, oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani.

Udeleženec je s sprejemom teh pravil in pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:
- Se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali, do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oz. dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika), oz. dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov;

- Privolitev za obdelavo pridobljenih osebnih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo na naslov organizatorja. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do preklica;

- Ima pravico od upravljavca zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov, in sicer s pisno zahtevo poslano na naslov organizatorja;

- Ima pravico pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložiti pritožbo, v kolikor meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;

- Lahko pridobljene osebne podatke skladno z namenom, oz. v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov;

- Pridobljeni osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;

- Upravljalec osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev in ne oblikuje profilov.
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi se eventualno lahko pojavila kot posledica nedelovanja Facebook spletne strani, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko svojega profila na družabnem omrežju, kjer je potekala nagradna igra, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrade, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti izžrebani osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi nagrajenca oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
 
Končne določbe
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 1, 3. 2022 . Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravilih bodo udeleženci obveščeni z objavami na organizatorjevem profilu na družabnem omrežju. Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča. Te nagradne igre ne upravlja in ne sponzorira Facebook ali Instagram , niti ni Facebook ali Instagram na noben način povezan z nagradno igro in zanj ni odgovoren. Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja.

Krško, 28. 2. 2022